Životinje

Migracija Životinja

Životinjske migracije su relativno duga kretanja individua, obično na sezonskoj osnovi. Javljaju se u svim većim grupama životinja, uključujući i migracije ptica, sisara, riba, gmizavava , vodozemaca, insekta i rakova. Okidač za migracije može biti promena lokalne klime, dostupnost ili nedostatak hrane, godišnja doba, parenje i dr. Migracije mogu biti: obavezne (obligatne) neobavezne (fakultativne), što znači da premeštanje zavisi od izbora životinja kompletna migracija je kada sve životinje migriraju parcijalna migracija je kada samo neke životinje migriraju, a druge ne diferencijalna migracija je kada se migratorne i